Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách ...

Modlitba za deti

Drahý Bože, ďakujem ti za dar, ktorý si mi dal v mojich deťoch. Mne si zveril starostlivosť o ne, tak ťa prosím, daj mi múdrosť, aby som ich vedela správne vychovať a dať im do života aj to najcennejšie, dar viery. Nemôžem byť stále s nimi a ochraňovať ich, preto ťa úpenlivo prosím, ty sám, drahý Ježišu, buď ich ochrancom. Stoj pri nich v ťažkých situáciách a pri závažných rozhodnutiach, ochraňuj ich ty sám od nástrah zlého, aby vždy spoľahlivo našli správne východisko. Buď im na pomoci v ich trápeniach, súženiach a skúškach. Pomôž mi Pane, aby sme si v rodine vytvorili zvyk v spoločnej aj osobnej modlitbe, dennom čítaní svätého písma, každodennom hľadaní Božej vôle a pravidelnou účasťou na svätých omšiach, aby sa mohli k týmto pevným základom vrátiť aj vtedy, keď sa už osamostatnia. Pane, Ty ppožehnávaš do tisíceho pokolenia tých, ktorí kráčajú po Božej ceste a trestáš naše viny aj na deťoch. Preto ja a moja rodina budeme hľadať Tvoj plán pre náš život a budeme sa ho snažiť zo všetkých síl naplniť a budeme sa vyhýbať tomu, čo sa Ti nepáči, vešticiam, horoskkopom, okultizmu a pod. Takto budeme kráčať v Tvojom požehnaní, ktoré si prisľúbil vyliať aj na naše potomstvo. Možno prechádzajú ťažkým obdobím, tak ťa prosím, drahý Ježišu, daj sa im ty spoznať, aby zacítili na vlastnej koži, že ty si skutočne živý, milujúci a starostlivý Boh. Daj Pane, aby si našli dobrých priateľov a s takými, ktorý by mali zlý vplyv, nech sa radšej rozídu. Pomôž im prosím vymaniť sa zo závislostí a slabostí, do ktorých padajú a sami si nevedia pomôcť. Ty si všemohúci Boh a preto ti úplne dôverujem. Ak ešte nemajú svojho životného partnera, tak im daj Bože dobrého a veriaceho partnera, aby si spolu dobre rozumeli a vychádzali spolu a spločne v manželstve viedli taký život, aby sa ti páčili. Ak máš pre moje deti vybranú cestu zasväteného života, tak ti zverujem moje drahé deti a som rada, že ty sám si si ich vybral pre svoju službu. Pane, nedovoľ, aby sa od teba vzdialili, ale neustále ich privádzaj bližšie k sebe. Pane, keď ich budeš ty usmerňovať a vychovávať, buď prosím k nim zhovievavý na koľko to len pôjde, ale ak by to bolo nevyhnutné na ich duchovný prospech, môžeš použiť aj prísnejšie prostriedky, len aby sa odvrátili od väčšieho nešťastia, ktoré by im hrozilo a ty ho vo svojej nekonečnej prozreteľnosti vidíš. Uchovaj ich duše čistými, aby sme sa raz spolu stretli všetci pri tebe v nebi. Amen.

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode