Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách ...

Liturgické modlitby

 


Modlitba Pána


Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

Chváloslovie


Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Apoštolské vyznanie viery


Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel za vlády poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Nicejsko-Carihradské vyznanie viery


Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca. A znova príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. Verím v Ducha Svätého, Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň s Otcom a Synom vzdáva poklona a sláva. On hovoril skrze prorokov. Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.

Prežehnanie


V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

Katolícky pozdrav


Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.
Naveky, Amen.

Pozdrav Pán Boh.
Pán Boh uslyš.

Pri práci
Pán Boh pomáhaj.
Pán Boh uslyš.

Vzývanie Ducha Svätého


Príď, Duchu Svätý,
naplň srdcia svojich veriacich
a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (Aleluja)
A obnovíš tvárnosť zeme. (Aleluja)

Modlime sa.
Večný Bože,
Ty osvecuješ srdcia veriacich
svetlom Ducha Svätého,
daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu
poznávali, čo je správne,
a vždy sa radovali z jeho útechy a posily.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

SV. Ruženec


V modlitbe svätého ruženca rozjímame o Ježišovom živote s pozdravením, ktorým anjel oslovil pannu Máriu v evanjeliu podľa Lukáša. Vzbudíme si úmysel modlitby, prežehnáme sa so slovami “V mene Otca i Syna i Ducha Svätého”, a na prvom zrnku nasleduje “Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú cirkev katolícku , v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.”, potom nasledujúce tri zrnká, preddesiatok, trikrát “Zdravas', Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, *2. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej, Amen.” Po mene Ježiš (kde je hviezdička 2) sa postupne vkladajú prosby k preddesiatku. Ruženec pozostáva z piatich desiatkov. Jednotlivé desiatky sa skladajú z modlitby Pána - “Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého, Amen.” a desiatich zdravasov, v ktorých po mene Ježiš (*2) sa pridávajú tajomstvá k jednotlivým desiatkom. Po každom desiatku nasleduje: “Sláva Otcu, i Synu, i Duchu svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov, Amen” a Fatimská prosba “Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.

Radostný ruženec (PO, SO)
Prosby k preddesiatkom:
a) Ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
b) Ktorý nech posilňuje našu nádej.
c) Ktorý nech roznecuje našu lásku.

Tajomstvá k desiatkom
1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
2. Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.
3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
4. Ktorého si, Panna, so sv. Jozefom v chráme obetovala.
5. Ktorého si, Panna, so sv. Jozefom v chráme našla.

Ruženec svetla (ŠT)
Prosby k preddesiatkom:
a) Ktorý nech je svetlom nášho života.
b) Ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
c) Ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.

Tajomstvá k desiatkom
1. Ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2. Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
3. Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
4. Ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
5. Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.

Bolestný ruženec (PI)
Prosby k preddesiatkom:
a) Ktorý nech osvecuje náš rozum.
b) Ktorý nech upevňuje našu vôľu.
c) Ktorý nech posilňuje našu pamäť.

Tajomstvá k desiatkom
1. Ktorý sa pre nás krvou potil.
2. Ktorý bol pre nás bičovaný.
3. Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
4. Ktorý pre nás kríž niesol.
5. Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

Slávnostný ruženec (ST, NE)
Prosby k preddesiatkom:
a) Ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
b) Ktorý nech riadi naše slová.
c) Ktorý nech spravuje naše skutky.

Tajomstvá k desiatkom
1. Ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2. Ktorý slávne vystúpil do neba.
3. Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
4. Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
5. Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.

Anjelské pozdravenie


Zdravas’ Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Anjel Pána


Anjel Pána zvestoval Panne Márii
a ona počala z Ducha svätého.
Zdravas’ Mária...

Hľa služobnica Pána,
nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas’ Mária...

A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
Zdravas’ Mária...

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Bože, z anjelovho zvestovanie vieme,
že tvoj Syn, Ježiš Kristus, sa stal človekom,
prosíme ťa,
vlej nám do duše svoju milosť,
aby nás jeho umučenie a kríž
priviedli k slávnemu vzkrieseniu.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Raduj sa, nebies kráľovná


Vo Veľkonočnom období namiesto Anjel Pána:

Raduj sa, nebies kráľovná, aleluja.
Lebo koho si nosila, aleluja,
z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.

Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.
Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.

Modlime sa.
Bože ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna,
nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet,
prosíme ťa,
daj, aby sme na príhovor
jeho rodičky Panny Márie
dosiahli radosti večného života.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Spomeň si, svätá Panna Mária


Spomeň si, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu, teba prosil o pomoc a žiadal o tvoje orodovanie. Povzbudený touto dôverou aj ja sa utiekam k tebe, Matka, Panna panien, k tebe prichádzam, pred tebou stojím ako úbohý a kajúci hriešnik. Matka večného Slova, neodmietni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.

Ukončenie Mariánskej pobožnosti


V. So svojím milým Synom.
R. Nech nás žehná Panna Mária.

K sv. Michalovi archanjelovi


Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

K anjelovi strážcovi


Anjel Boží, strážca môj,
prosím ťa: vždy pri mne stoj!
Pomocnú mi ruku daj,
vo všetkom mi pomáhaj,
aby som vždy, v každej chvíli,
viedol (viedla) život Bohu milý.
A tak tebou chránený (chránená),
bol (bola) raz v nebi spasený (spasená).
Amen.

Loretánske litánie


Pane, zmiluj sa - Pane, zmiluj sa
Kriste, zmiluj sa - Kriste, zmiluj sa
Pane, zmiluj sa - Pane, zmiluj sa

Otec na nebesiach, Bože - zmiluj sa nad nami
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože - zmiluj sa nad nami
Duch Svätý, Bože - zmiluj sa nad nami
Svätá Trojica, jeden Boh - zmiluj sa nad nami
Svätá Mária - oroduj za nás
Svätá Božia rodička,
Svätá panna panien,

Matka Kristova,
Matka Cirkvi,
Matka Božej milosti,
Matka najčistejšia,
Matka najnevinnejšia,
Matka panenská,
Matka nepoškvrnená,
Matka hodna lásky,
Matka obdivuhodná,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa,
Matka Spasiteľa,

Panna najmúdrejšia,
Panna hodna úcty,
Panna hodna chvály,
Panna mocná,
Panna dobrotivá,
Panna verná,

Zrkadlo spravodlivosti,
Sídlo múdrosti,
Príčina našej radosti,
Príbytok Ducha Svätého,
Príbytok hoden cti,
Vznešený príbytok nábožnosti,
Ruža tajomná,
Veža Dávidovho mesta,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa zmluvy,
Brána do neba,
Hviezda ranná,
Uzdravenie chorých,
Útočisko hriešnikov,
Útecha zarmútených,
Pomocnica kresťanov,

Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná posvätného ruženca,
Kráľovná rodiny,
Kráľovná pokoja,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta
- zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta
- vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta
- zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane a Bože náš,
dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše
a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie
ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života
a priveď nás do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

Modlime sa.
Pane Ježišu,
podľa Simeonovho proroctva,
pri tvojom umučení meč bolesti prenikol
najnežnejšiu dušu slávnej Panny a tvojej Matky Márie;
daj, aby sme si s úctou pripomínali jej bolesti
a tak dosiahli požehnaný účinok tvojho umučenia.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
R. Amen.

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš


Pane, zmiluj sa - Pane, zmiluj sa
Kriste, zmiluj sa - Kriste, zmiluj sa
Pane, zmiluj sa - Pane, zmiluj sa

Otec na nebesiach, Bože - zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože - zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože - zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh - zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Syn živého Boha - zmiluj sa nad nami.
Ježišu, obraz Otca,
Ježišu, žiara večného svetla,
Ježišu, Kráľ slávy,
Ježišu, slnko spravodlivosti,
Ježišu, Syn Márie Panny,
Ježišu, hoden lásky,
Ježišu, obdivuhodný,
Ježišu, Boh mocný,
Ježišu, otec budúceho veku,
Ježišu, anjel veľkej rady,
Ježišu, najmocnejší,
Ježišu, najtrpezlivejší,
Ježišu, najposlušnejší,
Ježišu, tichý a pokorný srdcom,
Ježišu, milujúci čistotu,
Ježišu, milujúci nás,
Ježišu, Boh pokoja,
Ježišu, pôvodca života,
Ježišu, príklad čností,
Ježišu, horliteľ za spásu duší,
Ježišu, Boh náš,
Ježišu, naše útočisko,
Ježišu, otec chudobných,
Ježišu, poklad veriacich,
Ježišu, dobrý pastier,
Ježišu, pravé svetlo,
Ježišu, večná múdrosť,
Ježišu, nekonečná dobrota,
Ježišu, naša cesta a náš život,
Ježišu, radosť anjelov,
Ježišu, kráľ patriarchov,
Ježišu, majster apoštolov,
Ježišu, učiteľ evanjelistov,
Ježišu, sila mučeníkov,
Ježišu, svetlo vyznávačov,
Ježišu, čistota panien,
Ježišu, koruna všetkých svätých,

Buď nám milostivý
- zľutuj sa nad nami Ježišu
Buď nám milostivý
- vyslyš nás Ježišu

Od všetkého zla - ochraňuj nás Ježišu.
Od každého hriechu,
Od tvojho hnevu,
Od úkladov diabla,
Od ducha smilstva,
Od večnej smrti,
Od zanedbávania tvojich vnuknutí,

Pre tajomstvo tvojho svätého vtelenia,
Pre tvoje narodenie,
Pre tvoje detstvo,
Pre tvoj Božský život,
Pre tvoju namáhavú prác,u
Pre tvoju smrteľnú úzkosť a tvoje utrpenie,
Pre tvoj kríž a tvoju opustenosť,
Pre tvoje mdloby,
Pre tvoju smrť a tvoje pochovanie,
Pre tvoje zmŕtvychvstanie,
Pre tvoje nanebovstúpenie,
Pre tvoje ustanovenie najsvätejšej eucharistie,
Pre tvoje radosti,
Pre tvoju slávu

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta
- zľutuj sa nad nami Ježišu.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta
- vyslyš nás Ježišu.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta
- zmiluj sa nad nami Ježišu.

Ježišu, uslyš nás - Ježišu vyslyš nás

Modlime sa.
Pane Ježišu Kriste, ty si povedal:
Proste a dostanete,
hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené.
prosíme ťa, daj nám pocítiť svoju božskú lásku,
aby sme ťa milovali celým srdcom,
ústami i skutkami a nikdy ťa neprestali chváliť.
Pane, daj, aby sme stále mali bázeň
pred tvojím svätým menom a zároveň ho aj milovali.
Veď ty neprestajne spravuješ všetkých,
ktorých upevňuješ vo svojej láske.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
R. Amen.

AAA


BBB

AAA


BBB

AAA


BBB

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode