Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách ...

Ježiš Kristus

Čo je to Biblia?

Sväté písmo je súbor textov, ktoré sám Boh stvoriteľ dal zapísať prostredníctvom svätopiscov a evanjelistov. Sú v nej zachytené odporúčania, príkazy, poučenia a historické udalosti. Tieto sväté texty sa zachovali počas tisícročí až dodnes. Biblia nie je len obyčajná kniha. Boh cez riadky svätého písma hovorí ku každému z nás. Keď ju človek číta s otvoreným srdcom, tak ho táto kniha zmení. Boh si ho bude približovať k sebe a očisťovať od vecí, ktoré nie sú správne.

 

Kto je Ježiš Kristus?

Ježiš Kristus je syn živého Boha, mesiáš a spasiteľ nás všetkých. Boh si vybral čistú pannu a On sám v nej nadprirodzene bez pričinenia muža počal nový život, svojho syna Ježiša Krista. Ježiš po krste začal pôsobiť verejne, vyučoval a uzdravoval. Hľadal to, čo pre neho pripravil Jeho nebeský otec a plnil to. Vďaka svätopiscom sa nám pomerne podrobne zachovali jeho činy a slová. Jeho príchod bol predpovedaný prorokmi už stáročia pred tým a v ňom sa spĺňa množstvo proroctiev zachytených v biblii v starom zákone. Ježiš Kristus nebol obyčajný človek. Boh urobil niečo úžasné. Smrťou svojho syna umožnil, aby sme my mali otvorenú cestu k Nemu do raja. Je to jednoduché. Keď vyznáš svoje hriechy, príjmeš Jeho obetu na kíži a uveríš v Neho, začneš hľadať aj ty Božiu cestu pre svoj život a budeš na najlepšej ceste ku spáse. Jeho najznámejšie výroky sú na tejto stránke: Ježiš Kristus - najznámejšie výroky.

 

PROROCTVÁ O JEŽIŠOVI

Tu sú uvedené proroctvá o Ježišovi vyrieknuté už mnoho rokov pred jeho narodením.

Proroctvá starého zákona naplnené v Ježišovom živote

O Jeho narodení
Narodený z potomstva ženy Gn 3,15 Gal 4,4 * Mt 1,20
Narodený z panny Iz 7,14 Mt 1,18.24.25
Syn Boha Ž 2,7 Mt 3,17
Potomok Abraháma 1) Gn 22,18 Mt 1,1 * Gal 3,16
Syn Izáka 2) Gn 21,12 Lk 3,23.34
Syn Jakuba 3) Nm 24,17 Lk 3,23.34
Z Júdovho kmeňa 4) Gn 49,10 Lk 3,23.33
Z Rodiny Jesseho 5) Iz 11,1 Lk 3,23.32
Z domu Dávidovho 6) Jer 23,5 Lk 3,23.31
Narodený v Betleheme 7) Mich 5,1 Mt 2,1
Obdarovaný darmi Ž 72,11 * Iz 6,6 Mt 2,1.11
Herodes pozabíja deti Jer 31,15 Mt 2,16

1) Tu Boh určil, že Mesiáš bude potomok židov
2) Abrahám mal dvoch synov a Boh tu určil Izákov rod
3) Izák mal dvoch synov a Boh určil, ktorá polovica bude nositeľom požehnania
4) Jakub mal 12 synov a všetci sú Hebrejmi a tu Boh vylúčil 11/12
5) Boh to opäť spresňuje výberom jedinej rodiny z Júdovho kmeňa
6) Jesse mal najmenen 8 synov 1Sam 16,10-11 a Boh opäť výlučil všetkých okrem Dávida
7) Boh vylúčil všetky mestá a určil práve Betlehem

O Jeho podstate
Existoval už pred vekmi Mich 5,1 Kol 1,17 * Jn 1,1
Bude sa volať Pán Ž 110,2 Lk 20,41-44
Bude sa volať Emanuel = Boh s nami Iz 7,14 Mt 1,23
Bude prorokom Dt 18,18 Mt 21,11
Bude kňazom Ž 110,4 Hebr 5,5-6
Bude sudcom Iz 33,22 Jn 5,30
Bude kráľom Iz 33,22 Mt 27,37
Špeciálne pomazanie Duchom Svätým Iz 11,2 Mt 3,16-17
Nadšenie pre Boha Ž 69,10 Jn 2,15-17
O Jeho službe
Predchádzaný ohlasovateľom Iz 40,3 Mt 3,1-2
Jeho služba začne v Galilei Iz 9,1-2 Mt 4,12.13.17
Jeho služba bude spravádzaná zázrakmi Iz 35,5-6 Mt 9,35
Učiteľ podobenstiev Ž 78,2 Mt 13,34
Vstúpi do chrámu Mal 3,1 Mt 21,12
Vstúpi do Jeruzalema na osliatku Zach 9,9 Lk 19,35-37
Zavrhnutým kameňom pre židov Ž 118,22 1Pt 2,7
Svetlo pre pohanov Iz 60,3;49,6 Sk 13,47-48
O udalostiach po Jeho pohrebe
Zmŕtvychvstanie Ž 16,10 Sk 2,31
Nanebovstúpenie Ž 68,18 Sk 1,9
Sedí po pravici Boha Ž 110,1 Hebr 1,3

Proroctvá vyplnené behom jediného dňa

Nasledujúce proroctvá zo starého zákona, ktoré hovoria o zrade, skúške, smrti a pochovaní Ježiša boli vyrieknuté v rôznom čase mnohými prorokmi počas piatich storočí od 1000 po 500 pnl.  a predsa boli všetky do bodky vyplnené behom jediného dňa nášho Pána Ježiša Krista.

Zradený priateľom Ž 41,10 Mt 10,4
Predaný za 30 strieborných Zach 11,12 Mt 26,15
Peniaze budú hodené v Pánovom dome Zach 11,13 Mt 27,5
Kúpi sa za ne pole na pohrebisko Zach 11,13 Mt 27,7

1) Zradený
2) Priateľom
3) Za 30 strieborných (nie 29)
4) Striebra (nie zlata)
5) Hodené (nie podané)
5) V Pánovom dome
6) Peniaze hučené na kúpu hrnčiarovho poľa

Opustený svojimi učeníkmi Zach 13,7 Mk 14,50
Obvinený falošným svedkom Ž 35,11 Mt 26,59-61
Mlčal pred obžalobcami Iz 53,7 Mt 27,12-19
Zranený a zbitý Iz 53,5 Mt 27,26
Zbitý a opľúvaný Iz 50,6 Mt 26,67
Zosmiešňovaný Ž 22,7-8 Mt 27,31
Padol pod krížom Ž 109,24 Jn 19,17 * Lk 23,26
Ruky a nohy prebodnuté Ž 22,17 Lk 23,33
Ukrižovaný so zlodejmi Iz 53,12 Mt 27,38
Prihováral sa za svojich utlačovateľov Iz 53,12 Lk 23.34
Odvrhnutý vlastnými Iz 53,3 Jn 7,5.48
Nenávidený bez príčiny Ž 69,5 Jn 15,25
Opustili ho aj priatelia Ž 38,12 Lk 23,49
Potriasali hlavami Ž 109,25 Mt 27,39
Pozerali na neho Ž 22,18 Lk 23,35
Odev rozdelili a losovali oň Ž 22,19 Jn 19,23-24
Trpel smädom Ž 69,22 Jn 19,28
Ponúkli mu piť žlč Ž 69,22 Mt 27,34
Volal opustený na Boha Ž 22,2 Mt 27,46
Odovzdal sa Bohu Ž 31,6 Lk 23,46
Jeho kosti naboli polámané Ž 34,21 Jn 19,33
Jeho srdce bolo zlomené Ž 22,15 Jn 19,34
Prepichli mu bok Zach 12,10 Jn 19,34
Tma nad krajinou Am 8,9 Mt 27,45
Pochovaný v hrobe bohatého muža Iz 53,9 Mt 27,57-60

 

Odpovede na námietky.

a) Vyplnené proroctvá boli napísané v Ježišovom období, alebo neskôr.

Odpoveď: Ak Vás neuspokojuje to, že starý zákon bol uzavertý v roku 450 pred Kristom, tak si uvedomte, že Grécky preklad starého zákona bol dokončený 250 rokov pred našim letopočtom a preto je jasné, že je najmenej 250 rokov medzi napísaním proroctiev a medzi Ježišovým naplnením.

b) Ježiš sa zámerne snažil naplniť tieto proroctvá, lebo dostatočne poznal celý starý zákon.

Odpoveď: To by sa mohlo zdať ako možné, alo množstvo z týchto proroctiev boli mimo Ježišovej kontroly a nemohol ich nijako ovplyvniť, ako napríklad:

  1. Miesto narodenia
  2. Čas narodenia
  3. Spôsob narodenia
  4. Zrada
  5. Spôsob smrti
  6. Reakcie ľudí - opovrhovanie, opľúvanie
  7. Prepichnutie boku
  8. Že mu nepolámali kosti
  9. Pohreb

c) Naplnenie týchto proroctiev je čistá náhoda.

Odpoveď: Peter Stoner v časopise "Science speaks" (Chicago: Moody Press, 1963) vyjadruje, že pravdepodobnosť, aby bolo jedným mužom splnených len 8 proroctiev zo starého zákona o Mesiášovi, je 1 z 1017.

Teraz si skúsme predstaviť, čo to znamená. Ak by sme vzali presne toľko mincí (100 000 000 000 000 000 ks) a položili ich na územie Nemecka a Talianska, tak by pokryli celú túto plochu do výšky väčšej ako 60cm. Teraz označme jednu mincu a vhoďme je niekde do tej kopy a premiešajme. A teraz ju jeden človek musí nájsť v celej tej kope. Akú má šancu, že vytiahne tú správnu?  Takto by sa dalo prirovnať splnenie len ôsmych proroctiev. 

Peter Stoner šiel ešte ďalej. Skúsil vyjadriť, aká je pravdepodobnosť splnenia 48 predpovedí. Šanca na vyplnenie je v tomto prípade 1 z 10157.

To číslo vyzerá takto:

1 z
10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Len pre porovnanie, aké obrovitánske sú to čísla uvediem, že hviezd v pozorovateľnom vesmíre je 1024 a počet atómov v tejto hmote je 1080.

Záver

Iz 46,9-10: Spomeňte na veci pradávne, lebo ja som Boh a iného niet; Boh, a niet mi podobného. Od začiatku oznamujem budúcnosť a odpradávna, čo sa ešte nestalo. Vravím: „Moje rozhodnutie platí a všetko, čo chcem, urobím.“ 

Iz 48,3.5: „Predošlé veci zjavil som oddávna, z mojich úst vyšli, oznámil som ich, náhle som učinil, že sa splnili. 5 zvestoval som ti to oddávna, skôr, než by sa stalo, som ti oznámil, by si nepovedal: »Moja modla to spravila, môj obraz a moja socha to rozkázala.« 


zdroj

 

Kresťanksá reklama:

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode