Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách ...

Kto je Duch Svätý?

Duch Svätý je vlastne Boh. Tretia Božská OSOBA. Je to teda duchovná osoba. Jeho prejavy sú vo svätom písme rôzne, ako holubica, alebo ohnivé plamene nad hlavami apoštolov. To sú však už len jeho prejavy, hoci sa tak kreslí na obrazoch, treba ho vnímať ako božskú osobu s ktorou je možné mať veľmi blízky a osobný vzťah. To treba mať stále na pamäti. 

 

Ako je možné mať vzťah s Duchom Svätým?

Človek musí byť veriaci, mať sviatosť birmovania a hlavne prosiť o dar Ducha Svätého, ako to hovorí Pán Ježiš v Lk 11,13: Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“ 

Predpokladom na hlboký osobný vzťah s Duchom Svätým je každodenný čas strávený v modlitbe a stíšení. Teda so železnou pravidelnosťou každý jeden deň si vytvoriť čas na neho. Každý môže mať svoj spôsob a ak ešte nijaký nemáš, alebo nerobíš pokrok, môžeš skúsiť napr. tento osvedčený spôsob otcov púšte: Čas na stretnutie s Duchom Svätým by som mal mať vyhradený každý deň, najlepšie vždy približne v rovnakom čase. Navodím si pozornosť na stretnutie s DS. Môžem si prečítať nejakú pasáž zo svätého písma a meditujem nad ňou, všímam si, čo ma zaujalo najviac, tzv. Lectio Divina. Potom sa úplne stíšim a nemyslím na nič, len túžim po stretnutí s Duchom Svätým. Ak príde rušivá myšlienka, uvedomím si ju a poviem si: "Nie, ja sa chcem stretnúť so živým Duchom Svätým". Takto zotrvávam v sústredení a očakávaní. Nemusí sa pritom stať nič špeciálne, ale už toto zotrvávanie v Božej prítomnosti ťa bude posväcovať a približovať bližšie k Bohu.  Potom sa môžem modliť v jazykoch za konkrétne veci tak, že v predstave si udržujem živý koncentrovaný obraz toho, za čo sa modlím. 

 

Kde v biblii je spomínaný Duch Svätý?

  • Ako Tešiteľ:

A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky - Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa, spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte, a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Jn 14,16-18.26;Jn 15,26;Jn 16,7-11;

  • Pri navštívení panny Márie archanjelom Gabrielom:
Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn.  Lk 1,35;
 
  • Pri krste Pána Ježiša ako holubica:
Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo, zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“  Lk 3,21.22;
 
  • Duch Svätý viedol Ježiša na púšť, kde ho pokúšal diabol:
Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal.  Lk 4,1.2;
 
  • Najviditeľnejšie zostúpenie Svätého Ducha na sviatok Turíc, keď boli apoštoli zhromaždení na modlitbách v hornej sieni:
Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. I stŕpli a udivení vraveli: „Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kappadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelyti, Kréťania i Arabi: počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch.“ Všetci žasli a v rozpakoch si vraveli: „Čo to má znamenať?“ Ale iní s úsmeškom hovorili: „Sú plní mladého vína.“ Tu vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom im povedal: „Mužovia judejskí a všetci, čo bývate v Jeruzaleme, aby vám toto bolo známe, počúvajte moje slová. Títo nie sú opití, ako si myslíte! Veď je len deväť hodín ráno. Ale toto je to, čo povedal prorok Joel: »V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem zo svojho Ducha na každé telo: vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vaši starci budú snívať sny. Aj na svojich služobníkov a na svoje služobníčky vylejem v tých dňoch zo svojho Ducha a budú prorokovať. Budem robiť divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi, krv, oheň a oblaky dymu; slnko sa premení na tmu a mesiac na krv, skôr, ako príde Pánov deň, veľký a slávny. A vtedy: Každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.«  Sk 2,1-21;
 
Viac o sviatosti prijatia daru Ducha Svätého je TU.
 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode